Spolupráce s Adrou

Hospic Frýdek – Místek, p.o. navázal spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek a počátkem roku 2012 začali docházet dobrovolníci k dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným pacientům. V současnosti spolupracuje hospic s 20 dobrovolníky, kteří se zapojují i do volnočasových aktivit. V hospici vykonávají tyto činnosti: rozhovory s pacienty, procházky (vyjížďky na vozíku) s pacienty po okolí hospice, společné čtení a předčítání, společenské hry, hudební produkce (hra na kytaru nebo jiný hudební nástroj, zpěv atd.), pomoc při organizaci hospicových akcí, benefiční koncerty, apod. Na činnost dobrovolníků dohlíží koordinátor dobrovolníků. Dobrovolnický program osvědčil jako jeden z nástrojů, který prostřednictvím lidského kontaktu dobrovolníka s pacientem napomáhá aktivizaci, motivaci a psychické podpoře hospitalizovaných pacientů, přispívá k efektivnější organizaci práce a času personálu pro odbornou činnost i ke zlepšení celkové atmosféry hospice. Tím vším se podílí na zvyšování úrovně kvality péče o pacienta.

Dobrovolnickou službu v Hospici, příspěvkové organizaci zprostředkovává a zajišťuje Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek, sídlící na adrese:
Radniční 1242
738 01  Frýdek-Místek
Telefon:  +420 739 320 717
Email: irena.blablova@adra.cz
Web: www.adrafrydekmistek.cz

Hospic Frýdek – Místek, p.o. má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel a povinností:

– Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:

 • pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
 • pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
 • pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)

– Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem

– Evidence dobrovolnických návštěv

– Supervize dobrovolníků

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby:

Kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost v Hospici Frýdek-Místek, p.o. je Zdeňka Kaňáková; tel.: 595 538 130, 778 706 046; e-mail: z.kanakova@hospicfm.cz.

Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat

Koordinátorku v DC ADRA, Irenu Blablovou, mobil: 739 320 717, e-mail: irena.blablova@adra.cz

Kodex dobrovolníka

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.