Sociální lůžka – sociálně zdravotní služby

Poslání, cíle, zásady, principy a cílová skupina Sociálně zdravotní služby

Poslání

Sociálně zdravotní služba – Poskytujeme sociálně zdravotní péči napomáhající k zajištění maximální možné fyzické a psychické soběstačnosti a směřujeme k podpoře sociálního začleňování jednotlivých uživatelů.

Cíle

 • cílem je zajistit našim uživatelům:
          –  ubytování
          –  celodenní stravu
          –  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
          –  pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
          –  pomoc při obstarávání osobních záležitostí
          –  aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti
          –  sociální poradenství
          –  pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
          –  nezbytné ošetřovatelské úkony
 • cílem je podpora a zvyšování soběstačnosti uživatelerozvíjení schopností uživatele s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a v souladu s jeho individuálními možnostmi,
 • cílem je poskytnout potřebný čas rodinám, které se nemohou postarat o své blízké v přirozeném prostředí domova, aby měli možnost najít další vhodné řešení,
 • cílem je, aby uživatelé služeb zůstali součástí přirozeného místního společenství a nestali se oběťmi sociálního vyloučení ze společnosti.

Zásady

 • zaměstnanci se při své práci s uživateli služeb řídí etickým kodexem zaměstnanců a zároveň směrnicí o zásadách etického chování pracovníků,
 • v zařízení je na každého uživatele nahlíženo s patřičnou úctou a respektem,
 • každý uživatel je celým personálem zařízení vnímán jako jedinečná neopakovatelná osobnost, která má své potřeby,
 • všechny poskytované služby jsou v souladu s aktuálními potřebami uživatelů, na základě předem dohodnutých smluv a individuálních plánů,
 • všechny služby jsou poskytovány v náležité kvalitě a takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a svobod    uživatelů,
 • v zařízení je dbáno na to, aby při poskytování služeb byl uživateli zachován potřebný pocit, že má svůj život a okolnosti, které se ho týkají pod kontrolou,
 • v  organizaci dbáme na to, aby byla dodržena vůle uživatele, jeho přání a požadavky.

Cílová skupina

Sociálně zdravotní služby jsou určeny dospělým osobám, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že se nemohou obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zajištěna péče v domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Cílovou skupinu tvoří:

 • osoby s chronickým onemocněním – tzn. onemocnění nevyžaduje léčbu ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby se zdravotním postižením – pohybovým, smyslovým,
 • věková struktura:
          –   dospělí (od 50) let
          –   mladší senioři (od 65 do 80) let
          –   starší senioři (nad 80) let

Z cílové skupiny jsou vyloučeni:

 • bacilonosiči,
 • osoby s infekčním onemocněním (hepatitida, HIV/AIDS, TBC, apod.),
 • osoby neschopné kolektivního soužití,
 • osoby s neurodegenerativním onemocněním (huntingtonova choroba, creutzfeldt-jakobova choroba, apod.),
 • osoby závislé na návykových látkách,
 • osoby s dekompenzovanou těžkou demencí různého typu.

Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným a přechodným řešením sociální situace uživatele, a proto je časově omezen. Smlouva s uživatelem je uzavírána na dobu určitou.

Ubytování nabízíme našim uživatelům zpravidla ve dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní uživatele. Vstup do pokoje je přes zádveří, které umožňuje našim uživatelům maximální soukromí. Všem uživatelům Hospice je k dispozici kaple, která je umístěná přímo v budově a v případě příznivého počasí přilehlá zahrada. Pro poskytování sociálně zdravotních služeb – Sociální lůžka máme kapacitu 9 lůžek.

Žádosti o přijetí, tiskopisy a formuláře