Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 72046546 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení1subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. uživatelé služeb, pacienti, zaměstnanci správce).

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa:
Hospic Frýdek – Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640
738 01 Frýdek-Místek
adresa datové schránky: 8b9gtg2
e-mailová adresa: info@hospicfm.cz
telefon: 595 538 111 (v době 7:00 – 19:00 hod.)

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem poskytnutí zdravotních a sociálních služeb, uzavření nebo změně smlouvy, vykazování zdravotní péče, prezentace organizace, evidence údajů, podklady pro kontroly, archivace, plánování směn, evidence docházky, zpracování mzdových podkladů, objednání a evidence stravy, odpovědnost za majetek, evidence lhůt vzdělávání, školení a lékařských prohlídek, evidence uchazečů o zaměstnání, řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění.

Zpracováním osobních údajů správce založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1a, b, c, písm. f) Nařízení sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s poskytováním zdravotních a sociálních služeb. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a, b, c, f a v čl. 9 odst. 2 písm. a, b, h.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje zaměstnanců a pro uplatnění jejich práv i identifikační údaje rodinných příslušníků, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo potřebných pro jejich kontaktování,
 • Identifikační údajů smluvních partnerů a jejich zaměstnanců,
 • údaje o fyzické, fyziologické, genetické nebo psychické identitě, pokud jsou nezbytné pro poskytování zdravotní péče,
 • výše důchodu a příspěvku na péči,
 • údaje o zdravotním stavu pojištěnců,
 • popisné údaje z kamerových systémů,
 • fotografie a videozáznamy z akcí pořádaných správcem osobních údajů,
 • osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, ARES – zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a z jiných zdrojů (zejména od zdravotnických a sociálních zařízení).

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je správce povinen poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky předpisů Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Dobu uložení dále upravuje spisový a skartační řád správce. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Profilování není správcem využíváno.

Správce nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá správce zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

Subjekt údajů má dále tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.
 • Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Správce musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.